BIP Przedszkola 414 w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka ( maj 2016) żywienie ( czerwiec 2016) 07 czerwiec 2016 r. (wtorek)
Opłaty przyjmowane będą w pok. 75 w godzinach: 7.30-17.00
BARDZO PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI WPŁAT NA KONTO OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE.
1. Wpłat dokonujemy na 2 różne konta:

 – opłata za pobyt
11103015080000000551022048

 – opłata za żywienie
86103015080000000551022056

2. W dniach 2-7 każdego miesiąca na stronach programu iPrzedszkole opublikowane zostaną wysokości opłat należnych w danym miesiącu kalendarzowym.
3. Płatności przelewem należy dokonać nie później niż do 10-go każdego miesiąca.


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
Miesięczna opłata, wyliczona jako iloczyn stawki opłaty i liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku w danym miesiącu, ustalana jest na podstawie pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu (za każdą rozpoczętą godzinę pobytu).
Ustala się jedną stawkę opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:-
06. 30 – 13.00 – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka
13.00  – 17.00 – 1 zł/godz.
17.00 – 17.30 –  0,50 zł (½ stawki godzinowej tj. 0,50 zł)
Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13.00), wynosić będzie 1 zł, przy czym jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.

Opłata za pobyt dziecka wnoszona jest z dołu tj. do 10-go kolejnego miesiąca.

Zwalnia się z opłat za pobyt:
1) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającej na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;
2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, zpóźn. zm.), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”;
3) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w  art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Zmniejsza się opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opiekę:
– o 50% jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%
(1 312,50 zł brutto), lecz nie przekracza 100% (1750 zł brutto) minimalnego wynagrodzenia.
–  o  25 % jeżeli rodzeństwo dzieci zapisanych do przedszkola uczęszcza do innych:
•przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,
•punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,
•zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,
•żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,
•dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
Dzienna stawka żywieniowa wynosi – 9, 00 zł  w tym:
Śniadanie – 2,70 zł
Obiad  – 4,50 zł
Podwieczorek – 1,80 zł
Opłata za wyżywienie wnoszona jest z góry tj. do 10-go danego miesiąca.
Opłata za żywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej, w formie odpisu w kolejnym miesiącu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego